Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65233
Title: Chính sách pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Keywords: Cách mạng công nghiệp
Chính sách pháp luật
Abstract: Cách mạng công nghiệp đem lại những biến đổi to lớn đối với loài người. Trên cơ sở phân tích những hệ quả do cuộc các cách mạng công nghiệp mang lại, bài viết đưa ra những gợi mở về mặt chính sách pháp luật trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Issue Date: 2019-01-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.