Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65245
Title: Khuyến nghị chính sách đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chính sách
Luật Điện lực
Điện lực
Abstract: Các chuyên gia Năng lượng, Kinh tế - Tài chính, Luật sư thuộc Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE) đã phối hợp với Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu Lập pháp tiến hành rà soát các văn bản liên quan về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực cũng như các văn bản dưới luật, từ đó đưa ra các khuyến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực
Issue Date: 2021-12
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 40 trang, pdf
Method: Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.