Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65272
Title: Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương hướng, giải pháp khắc phục
Authors: Trần Lưu Hải
Keywords: Luân chuyển cán bộ
Công tác quy hoạch cán bộ
Công tác luân chuyển cán bộ
Quy hoạch
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Bài viết trình bày những kết quả đạt được và phương hướng, giải pháp trong thời gian tới về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.
Issue Date: 2015-01-15
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.