Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65296
Title: Chế định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện hành - một số hạn chế, bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Authors: Khúc Thị Phương Nhung
Keywords: Pháp luật phá sản
Quản tài viên
Doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản
Abstract: Phá sản là hiện tượng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Luật phá sản năm 2014 ra đời là hành lang pháp lý cần thiết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì một số qui định của Luật này trong đó có các qui định về Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập gây khó khăn khi thực hiện pháp luật đòi hỏi cần phải sửa đổi bổ sung để hoàn thiện.
Issue Date: 2020-01-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.