Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65297
Title: Một số bất cập trong quy định của pháp luật về loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thương mại
Authors: Trần Thị Huệ
Keywords: Loại trừ trách nhiệm bồi thường
Vi phạm nghĩa vụ
Hợp đồng thương mại
Abstract: Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng là việc các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định về các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà theo đó bên chủ thể vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại không bị áp dụng biện pháp khôi phục một phần hoặc toàn bộ tình trạng ban đầu về tài sản cho bên bị thiệt hại. Bài viết đề cập đến bản chất pháp lý của loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thương mại; một số bất cập trong quy định của pháp luật đối với nội dung pháp lý này, đồng thời có đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.