Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65298
Title: Giảng dạy học phần Luật môi trường bằng phương pháp tính huống đáp ứng chuẩn đầu ra, qua thực tiễn tại trường đại học Luật, đại học Huế
Authors: Phan Vĩnh Tuấn Anh
Keywords: Tình huống
Luật Môi trường
Chuẩn đầu ra
Abstract: Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mang đến những biến chuyển mạnh mẽ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của con người. Tuy vậy, cơ chế thị trường cạnh tranh mạnh mẽ buộc người lao động thay vì chỉ cần đáp ứng yêu cầu về trình độ, kiến thức đơn thuần mà buộc họ phải sở hữu những hiểu biết nền tảng về kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp. Đây không chỉ là thách thức đối với người lao động mà là vấn đề chung mà các cơ sở đào tạo Đại học. Với phương châm nâng cao chất lượng đào tạo, trường Đại học Luật, Đại học Huế đang nghiên cứu việc đưa phương thức dạy học bằng tình huống vào thực tiễn. Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu thực tiễn áp dụng tình huống vào giảng dạy học phần Luật Môi trường, từ đó đưa ra những đề xuất giúp mô hình này phát huy tính hiệu quả, đáp ứng chuẩn đầu ra.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.