Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65303
Title: Thực trạng pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh và một số giải pháp hoàn thiện
Authors: Lê Thị Hải Ngọc, Phạm Lê Ngọc Hoàng
Keywords: Thông tin hàng hóa
Hàng hóa
Cá nhân kinh doanh
Abstract: Trong quan hệ tiêu dùng, người tiêu dùng luôn ở vào vị thế bị động và yếu thế. Đó là quan hệ bất cân xứng về thông tin giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Để khắc phục vị trí yếu thế này, pháp luật Việt Nam đã có quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành, quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng dưới nhiều hình thức khác nhau. Nguyên nhân là do pháp luật còn chưa hoàn thiện và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng pháp luật. Chính vì vậy, cần phải có những quy định cụ thể, rõ ràng và chế tài tương xứng để bảo vệ cho người tiêu dùng. Bài viết đã phân tích về thông tin hàng hóa; về trách nhiệm cung cấp thông tin hàng hóa của cá nhân, tổ chức kinh doanh; về thực tiễn thi hành pháp luật và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.