Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65304
Title: Thuế Carbon - công cụ tài chính kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - bài học kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam từ Nhật Bản
Authors: Nguyễn Lưu Lan Phương
Keywords: Ô nhiễm không khí
Thuế Carbon
Pháp luật Nhật Bản
Việt Nam
Abstract: Cùng với quá trình đô thị hóa, ô nhiễm không khí ngày một tăng nhanh, trở thành mối nguy hiểm lớn không chỉ đối với sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái. Từ rất sớm, nhiều quốc gia trên thế giới đã có nhiều giải pháp được thiết lập nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, quy hoạch, … thì công cụ tài chính cũng là một giải pháp mang tính hiệu quả được nhiều nước áp dụng, tiêu biểu là thuế Carbon. Trong các nước đã áp dụng công cụ tài chính thuế Carbon thì Nhật Bản được xem là quốc gia khá thành công trong tiến trình giảm thiểu ô nhiểm môi trường không khí. Vì vậy, nghiên cứu công cụ tài chính thuế Carbon từ pháp luật Nhật Bản trong nỗ lực giải quyết vấn đề về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí đóng vai trò là bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-03-15
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.