Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65317
Title: Áp dụng quy định pháp luật về sự kiện bất khả kháng và thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong bối cảnh dịch covid-19 tại Việt Nam
Authors: Trần Chí Thành, Bùi Thị Quỳnh Trang
Keywords: Covid-19
Sự kiện bất khả kháng
Thực hiện hợp đồng
Hợp đồng
Abstract: Bài viết phân tích và bình luận một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng quy định pháp luật về "sự kiện bất khả kháng" và "thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản" theo Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đưa ra quan điểm vận dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.
Issue Date: 2020-06-15
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.