Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65322
Title: Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: Đăng ký hộ tịch
Yếu tố nước ngoài
Khu vực biên giới
Ủy ban nhân dân
Abstract: Trong bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế của các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.
Issue Date: 2020-09-30
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.