Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65332
Title: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới
Authors: Hoàng Bình Quân
Keywords: Đối ngoại
Công tác đối ngoại của Đảng
Công tác đối ngoại
Abstract: Trong những năm vừa qua, công tác đối ngoại đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo điều kiện thuận lợi chung cho công tác đối ngoại của đất nước, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường sự gắn kết, bổ sung và thống nhất trong thực tiễn triển khai hoạt động đối ngoại giữa đối ngoại đảng với ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành quả của công tác đối ngoại trong việc tạo ra thế và lực mới cho đất nước. Đó chính là tiền đề, động lực để đối ngoại đảng tiếp tục phát triển, đưa quan hệ đối ngoại của Đảng ta, nước ta đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, trong thời gian tới, công tác đối ngoại đảng cần chú trọng mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Bài viết trình bày cơ hội nhiều, thách thức lớn; một số kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại đảng năm 2015; những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại đảng trong tình hình mới.
Issue Date: 2016-04-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.