Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65372
Title: Những việc tối thiểu cần thiết khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy
Cán bộ
Tổ chức bộ máy
Abstract: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp tổng thể nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới đang đặt ra. Cùng với đó, chúng tôi muốn bàn thêm một vài nguyên nhân và giải pháp tương đối cụ thể trong lĩnh vực này. Bài viết trình bày căn nguyên của tình trạng và một vài giải pháp cơ bản về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ
Issue Date: 2018-11-22
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.