Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65380
Title: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Phát huy dân chủ
Xã hội chủ nghĩa
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nghị quyết Đại hội XII
Đại hội XII của Đảng
Đại hội XII
Abstract: Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh việc củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới nhiều hình thức dân chủ khác nhau. Để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhiều phương hướng, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội XII đưa ra nhằm thúc đẩy việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện. Bài viết trình bày quan điểm về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đánh giá về thực hành, phát huy dân chủ trong những năm qua; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2016-10-27
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.