Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65386
Title: Phát huy vai trò của công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Việt Hùng
Keywords: Công an
Tham nhũng
Công an nhân dân
Phòng, chống tham nhũng
Abstract: Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời của giai cấp và nhà nước. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, trình độ phát triển và có thể xảy ra ở mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Ở nước ta, tham nhũng từ rất sớm được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một căn bệnh nguy hiểm, “tứ chứng nan y”, là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tham nhũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
Issue Date: 2020-09-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.