Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65413
Title: Phân định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nguồn nước và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Tài nguyên nước
Nguồn nước
Quyền sở hữu
Quyền sử dụng
Pháp luật tài nguyên nước
Abstract: Pháp luật tài nguyên nước chưa có những quy định nhằm phân định rõ ràng về quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với nguồn nước sau khi các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Từ đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc khó xác định chủ thể có quyền cho phép những tổ chức, cá nhân khác tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn nước với những mục đích khác nhau. Bài viết xác định cách thức phân định quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với nguồn nước được hình thành sau khi tổ chức, cá nhân được phép và thực hiện hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_46.21_Quyen so huu_quyen su dung_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 976,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.