Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65414
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong mối liên hệ với hệ thống pháp luật
Authors: Lê Thị Nga, Nguyễn Hoàng Linh Chi
Keywords: Hệ thống pháp luật
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Thông luật
Luật châu Âu lục địa
Abstract: Bài viết xem xét ảnh hưởng của nguồn gốc hệ thống luật pháp đối với việc hình thành và thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TXD). Vấn đề được tiếp cận trên nền tảng nội dung TXD được xem xét từ ba hợp phần, gồm: 1) Bảo vệ môi trường; 2) Việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; và 3) nhà nước pháp quyền và quản trị xã hội và môi trường. Có quan điểm cho rằng TXD “hoạt động” như luật không chính thức, vì vậy nó không có sự liên quan đến nguồn gốc của hệ thống pháp luật. Ngược lại với nhận định này, bài viết nhận diện ảnh hưởng của tư duy pháp lý từ nguồn gốc của hệ thống pháp luật đối với hành vi thực hiện TXD của doanh nghiệp. Từ đó, đóng góp một cách tiếp cận khác cho việc xây dựng và thực thi TXD hướng tới các tiêu chuẩn bền vững trên cơ sở dựa trên nền tảng nguồn gốc tư duy pháp lý của mỗi quốc gia.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL_46.21_Trach nhiem xa hoi_Doanh nghiep_he thong phap luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 983,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.