Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65418
Title: Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng phương thức trực tuyến
Authors: Nguyễn Duy Thanh
Keywords: Thương mại điện tử
Giải quyết tranh chấp
Trực tuyến
Abstract: Trong những năm gần đây hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Các hoạt động mua bán không chỉ diễn ra trên các ứng dụng trong nước như: Lazada, Tiki, Fabook...mà còn cả trên các ứng dụng mua bán quốc tế Teesrping, Teechip, sunfog, Ebay, Amazon FBA, Dropshipping, Alibaba.... Giống như hoạt động thương mại truyền thống, trong TMĐT cũng phát sinh các tranh chấp giữa các chủ thể tham gia giao dịch. Do đó, cần phải có những phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với tính chất của giao dịch TMĐT. Giải quyết tranh chấp trực trực tuyến được coi là phương thức thích hợp nhất để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ TMĐT. Tuy nhiên cho tới nay vẫn ở Việt Nam chưa có một cơ chế đồng bộ để giải quyết tranh chấp TMĐT trực tuyến. Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến, phân tích đánh giá thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp TMĐT ở Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp để xây dựng và hoàn thiện phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Issue Date: 2021-06-30
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.