Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65436
Title: Phát triển dịch vụ công nhằm bảo đảm quyền an sinh của người dân, tạo nền tảng cho phát triển hài hòa, bền vững trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đoàn Minh Huấn
Keywords: Dịch vụ công
Quyền an sinh
Bảo đảm quyền an sinh
Quyền an sinh của người dân
Phát triển bền vững
Abstract: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu của bản thân cư dân thành phố Hà Nội mà còn phục vụ cho cư dân cả nước, cư các các vùng miền, nhất là với các dịch vụ chất lượng cao mà các địa phương khác chưa thể đáp ứng như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, thể thao trình độ cao... Phát triển dịch vụ công vì thế còn mang ý nghĩa xây dựng một chính quyền phục vụ nhân dân, vì con người và do con người.
Issue Date: 2018-12-29
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.