Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65438
Title: Phát triển tổ chức phi lợi nhuận cung ứng dịch vụ công bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đoàn Minh Huấn
Keywords: Tổ chức phi lợi nhuận
Cung ứng dịch vụ công
Dịch vụ công
Phát triển bền vững
Địa bàn Hà Nội
Abstract: Tổ chức phi lợi nhuận là mô hình đã ra đời và phát triển từ lâu trên thế giới, được minh chứng là một trong những lựa chọn tối ưu cho việc cung ứng dịch vụ công, nhưng vẫn còn khá mới ở nước ta. Việc phát triển các tổ chức phi lợi nhuận trên địa bàn Hà Nội - nơi nhu cầu về các dịch vụ công, dịch vụ xã hội hết sức đa dạng và phức hợp bậc nhất ở nước ta - không chỉ là bước thử nghiệm cần thiết để hoàn thiện mô hình trên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ công, góp phần bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững của Thủ đô. Bài viết trình bày tổ chức phi lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ công và định vị bản chất để phát triển các tổ chức phi lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ xã hội trên địa bàn Hà Nội.
Issue Date: 2018-12-30
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.