Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65457
Title: Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Quan điểm đổi mới
Công tác cán bộ
Đổi mới công tác cán bộ
Cán bộ
Công chức
Abstract: Thời gian qua, việc thực hiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Bài viết trình bày những vấn đề đặt ra trong thực hiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay và một số đề xuất về hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức.
Issue Date: 2019-04-23
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.