Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65507
Title: Thi hành pháp luật hành chính - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Bùi Thị Hải
Keywords: Thi hành pháp luật hành chính
Pháp luật hành chính
Lý luận
Vấn đề lý luận
Vấn đề thực tiễn
Thực tiễn
Abstract: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục, có mối liên hệ gắn kết trực tiếp với sự tồn tại và phát triển của các chủ thể trong xã hội. Trong đó, hoạt động thi hành pháp luật hành chính tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Công tác thực thi pháp luật hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn đó những hạn chế đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần có những giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới. Bài viết trình bày về thực tiễn thi hành pháp luật hành chính ở Việt Nam; Giải pháp tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật hành chính ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-02-01
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.