Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65520
Title: Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Authors: Phùng Quốc Hiển
Keywords: Đảng
Nhân dân
Đại biểu cơ quan dân cử
Phương thức lãnh đạo của Đảng
Abstract: Nói đến hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân là nói đến hoạt động mang tính tập thể, quyết định theo đa số. Nhưng bản chất của Quốc hội sẽ quyết định nó hoạt động theo hướng nào và mục đích gì. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng thể hiện bản chất của Quốc hội và chính đảng mà đại biểu đó đại diện. Đây là mối quan hệ kép cần phải xử lý sao cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay. Bài viết trình bày mối quan hệ hữu cơ giữa vai trò, nhiệm vụ, vị thế của Quốc hội, hội đồng nhân dân (HĐND) và đại biểu cơ quan dân cử với sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan dân cử và các đại biểu dân cử; Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong vai trò là người đảng viên phải chứa đựng và gắn chặt với bản chất của Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng Dân; Một số đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2019-08-26
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.