Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65522
Title: Tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
Authors: ĐT
Keywords: Thu hồi tài sản tham nhũng
Tài sản tham nhũng
Tham nhũng
Điều tra các vụ án tham nhũng
Xét xử các vụ án tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Abstract: Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, trong đó có việc thu hồi tài sản tham nhũng. Trong thời gian tới, các cơ quan tố tụng cần tiếp tục chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng thông qua hoạt động tố tụng; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; ngăn chặn không để các đối tượng tẩu tán, chuyển dịch tài sản, bao gồm cả chuyển dịch tài sản ra nước ngoài.
Issue Date: 2018-09-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.