Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65526
Title: Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược
Authors: Lê Văn Chiến
Keywords: Luân chuyển cán bộ
Công tác luân chuyển cán bộ
Cán bộ cấp chiến lược
Cán bộ
Abstract: Trong những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược luôn được Đảng ta chú trọng thực hiện và thu được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho những năm tiếp theo, cần đánh giá, nhìn nhận đúng thực trạng và đề ra giải pháp phù hợp về công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược. Bài viết trình bày chủ trương, đường lối của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ; Kết quả luân chuyển cán bộ cấp chiến lược trong thời gian qua; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược.
Issue Date: 2021-02-28
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.