Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65532
Title: Tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đảng viên - đột phá trực tiếp và trước hết từ người đứng đầu cấp ủy (Phần 1)
Authors: Nhị Lê
Keywords: Cấp ủy
Phương thức lãnh đạo của Đảng
Đột phá trực tiếp
Người đứng đầu cấp ủy
Abstract: Trước yêu cầu phát triển phong phú, nặng nề và phức tạp hơn về quy mô, tốc độ, tính chất và chiều sâu của sự nghiệp đổi mới, sau 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cấp bách đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm trọng trách cầm quyền. Một trong những nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành trọng trách là, phải tiếp tục đổi mới, không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với sự vận động của thực tiễn, trong điều kiện đã rất khác trước. Sự thành công hay không của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế những năm tiếp theo tùy thuộc một phần cơ bản và quan trọng vào việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là mục đích, yêu cầu và nội dung của việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Nó quyết định năng lực, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng.
Issue Date: 2017-08-17
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.