Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65533
Title: Tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đảng viên - đột phá trực tiếp và trước hết từ người đứng đầu cấp ủy (Phần 2)
Authors: Nhị Lê
Keywords: Phương thức lãnh đạo của Đảng
Cấp ủy
Đột phá trực tiếp
Người đứng đầu cấp ủy
Abstract: Nội dung tiếp theo phần 1 gồm: Người đứng đầu cấp ủy các cấp và sự thực thi vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nhân tố quyết định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2017-09-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.