Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65612
Title: Xây dựng chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Chính quyền
Chính quyền địa phương
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Abstract: Chính quyền địa phương là một trong những định chế pháp lý quan trọng của Hiến pháp năm 2013, bởi chính quyền địa phương là một bộ phận không thể tách rời bộ máy nhà nước do Hiến pháp quy định. Theo đó, cần dựa trên cơ sở hiến định để tiến hành xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước nói chung, chính quyền địa phương nói riêng. Bài viết trình bày nội dung chính quyền địa phương là một thể thống nhất, quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời giữa hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; Hiến pháp năm 2013 quy định “về đơn vị hành chính tương đương” nhằm mở đường cho việc thành lập đơn vị hành chính mới trong thành phố trực thuộc Trung ương; Hiến pháp năm 2013 tạo lập nền tảng hiến định cho việc đổi mới mô hình chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn và đô thị; Việc kiểm soát quyền lực nhà nước đối với chính quyền địa phương
Issue Date: 2021-03-10
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.