Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65682
Title: Hành lang pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn
Authors: Bùi Đức Giang
Keywords: Hành lang pháp lý
Người đại diện
Pháp luật
Doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm và thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật; chỉ định người đại diện theo pháp luật; chế độ nhiều người đại diện theo pháp luật; tính thường trực của chức danh người đại diện theo pháp luật; hậu quả của việc vi phạm bổn phận chung.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 9 - Tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.