Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65930
Title: Giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, ổn định trong hoạt động của công ty chứng khoán
Authors: Nguyễn Vinh Hưng
Keywords: Cổ đông
Công ty chứng khoán
Chứng khoán
Abstract: Luật Chứng khoán năm 2019 chính thúc có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng sinh khí mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Việt Nam, Trong đó, công ty chứng khoán tiếp tục là "định chế tài chính trung gian quan trọng trên thị trường chứng khoán". Để bảo đảm tính ổn định, minh bạch của thị trường chứng khoán bài viết nghiên cứu về một số quy định về hạn chế trong hoạt động của công ty Luật Chứng khoán năm 2019; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư và sự ổn định, bền vững lâu dài của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2021-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 306 – tháng 7 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.