Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66047
Title: Quyền tiếp cận thông tin môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Lâm Trâm Anh
Keywords: Biến đổi khí hậu
Quyền môi trường
Tiếp cận thông tin môi trường
Abstract: Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin môi trường là vấn đề quan trọng và cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như góp phần ứng phó hiệu quả với BĐKH . Bài viết làm sáng tỏ khái niệm, nội dung của quyền tiếp cận thông tin môi trường; đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành và gợi mở những định hướng nhăm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.