Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66240
Title: Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công - tư PPP
Authors: Trương Thị Mỹ Thanh
Keywords: Phát triển giao thông
Rủi ro
Dự án
Giao thông
Nguồn vốn hợp tác công - tư PPP
PPP
Abstract: Mô hình đầu tư kết hợp giữa Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển hạ tầng giao thông tĩnh trở thành một nhu cầu bức thiết trong bài toán đầu tư cơ sở hạ tầng do nguồn ngân sách ngày càng hạn hẹp. Tuy nhiên, mô hình đầu tư này hàm chứa rất nhiều rủi ro trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và khai thác dự án khiến các dự án khó kêu gọi các nhà đầu tư. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng mô hình hợp tác công - tư. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra suất đầu tư cao, phí đỗ xe thấp, tình trạng đỗ xe trái phép phổ biến, khó khăn trong thu hồi đất, thủ tục pháp lý kéo dài, kỹ thuật thiết kế - thi công phức tạp là những rủi ro lớn nhất của các dự án đầu tư giao thông tĩnh. Kết quả nghiên cứu cung cấp những minh chứng khoa học có ý nghĩa cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư tư nhân trong phát triển dự án cơ sở hạ tầng giao thông tĩnh trong tương lai.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Giao thông vận tải
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.