Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66309
Title: Đặc điểm định lượng của tình hình các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn Anh Văn
Keywords: Định lượng
Xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
Tây Nam Bộ
Abstract: Nghiên cứu tình hình các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) khu vực các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ giúp làm rõ được các đặc điểm thể hiện mức độ, cơ cấu và tính chất của tình hình các tội xâm phạm TTATGTĐB trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để chủ thể phòng ngừa đưa ra giải pháp phòng ngừa một cách thiết thực và hiệu quả. Có nhiều tiêu chí đánh giá về tình hình các tội xâm phạm TTATGTĐB, trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập những tiêu chí mang tính định lượng của tình hình các tội xâm phạm TTATGTĐB trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ giai đoạn 2009-2018.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số 3 (29) năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.