Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66608
Title: Hoàn thiện pháp luật về thu phí đường bộ tại các công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT
Authors: Nguyễn Doãn Phương
Keywords: Thu phí BOT
Giao thông đường bộ
Dự án BOT
Abstract: Đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo hình thức BOT (Build - Operate – Transfer, tức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) là một chủ trương có ý nghĩa lớn về nhiều mặt nhưng trong quá trình triển khai trên thực tế còn phát sinh nhiều vướng mắc. Bài viết phân tích những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về hoạt động thu phí BOT, từ đó đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại trên thực tế và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ theo hình thức BOT.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học kiểm sát số chuyên đề 01 (47) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.