Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67130
Title: Tạo chuyển biến căn bản về số lượng và chất lượng của kinh tế tập thể
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế
Kinh tế tập thể
Abstract: Bài viết phân tích việc xây dựng 274 hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, và các giải pháp phát triển thực chất, hiệu quả hình thức kinh tế hợp tác xã.
Issue Date: 2018-01-21
Type: Bài trích
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.