Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67324
Title: Sự mai một ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
Keywords: Ngôn ngữ
Dân tộc thiểu số
Sự mai một ngôn ngữ
Giáo dục ngôn ngữ
Ngôn ngữ trên truyền thông
Abstract: Mai một ngôn ngữ là hiện tượng một dân tộc mất dần hoặc mất hẳn tiếng mẹ đẻ, do không sử dụng trong đời sống, thậm chí coi ngôn ngữ khác là tiếng mẹ đẻ của mình. Trên thực tế, không ít dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ này, đồng thời thất lạc các hình thái văn hóa được lưu giữ. Cần có những biện pháp cấp bách và thiết thực giúp bảo tồn và phát triển các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số: nghiên cứu khoa học (cơ bản và ứng dụng); hoạch định chính sách; giáo dục ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên các phương tiện truyền thông đại chúng; giáo dục cho đồng bào về vai trò di sản ngôn ngữ đối với bản sắc văn hóa truyền thống của họ và có ý thức bảo tồn, phát triển tiếng mẹ đẻ... Nhân tố quan trọng nhất đem lại sức sống cho các ngôn ngữ là được truyền dạy và có vai trò (được sử dụng) trong đời sống xã hội.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 2 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDT.2.19.Ngon ngu_dan toc thieu so VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.