Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67453
Title: Văn hóa ứng xử với khách hàng và đối tác kinh doanh của người Hoa Triều Châu ở Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Hồ Thanh Hải
Keywords: Văn hóa ứng xử
Đối tác kinh doanh
Ứng xử trong kinh doanh
Người Hoa Triều Châu
Sóc Trăng
Abstract: Với kinh nghiệm và triết lý kinh doanh sâu sắc, độc đáo, các chủ thể kinh doanh người Hoa Triều Châu ở thành phố Sóc Trăng vừa thể hiện sự khéo léo, linh hoạt trong việc đeo đuổi mục tiêu lợi nhuận, vừa thể hiện văn hoá ứng xử trong mối quan hệ giữa người bán và người mua, giữa bạn hàng, đối tác kinh doanh với nhau, tạo ra những giá trị văn hoá ứng xử tích cực trong kinh doanh, đặc biệt là với khách hàng. Bài viết phân tích, nhận diện hai thành tố đặc trưng của văn hóa ứng xử trong kinh doanh của họ; từ đó, khẳng định sự cần thiết phải có những biến đổi nhất định hợp với xu hướng vận động chung của kinh doanh trong nước và quốc tế.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 4 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.