Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67465
Title: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam trước nguy cơ ngày càng mai một - Thực trạng và giải pháp
Authors: Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
Keywords: Chính sách ngôn ngữ
Dân tộc thiểu số rất ít người
Ngôn ngữ
Nguy cơ mai một
Bảo tồn
Văn hóa truyền thống
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích những dấu hiệu mai một ngôn ngữ: Trạng thái và phạm vi giao tiếp, chữ viết và sự hình thành - phát triển ngôn ngữ văn học, giáo dục ngôn ngữ, những mức độ sinh tồn ở các ngôn ngữ Việt Nam hiện nay, những nghiên cứu ngôn ngữ học. Đồng thời, đưa ra một số nội dung cần trao đổi về thực trạng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số rất ít người như: Nguy cơ mai một có đe dọa các ngôn ngữ hay không, những nhân tố ảnh hưởng sinh tồn của các ngôn ngữ, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số rất ít người để làm gì, các biện pháp bảo tồn và phát triển các ngôn ngữ ở Việt Nam là gì? Trong đó, nhân tố quan trọng nhất đem lại sức sống cho các ngôn ngữ, là được truyền dạy và được sử dụng trong đời sống xã hội.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc số 1 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDT.1.21.Ngon ngu dan toc thieu so_VNam_Dau hieu mai mot.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.