Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67483
Title: Bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam - Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước
Authors: Nguyễn Vĩnh Thắng
Keywords: Dân tộc
Dân tộc ở Việt Nam
Cộng đồng các dân tộc
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Abstract: Vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang pdf
Method: Tạp chí Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.