Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội-
dc.creatorĐoàn Minh Huấn-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67500-
dc.description.abstractBảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.-
dc.format.extent9 trang pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Cộng sảnvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectVấn đề dân tộcvi
dc.subjectDân tộcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước tavi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.