Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67523
Title: Một số ý kiến đóng góp về chế độ kinh tế cho dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992
Authors: Trần Văn Nam
Keywords: Chế độ kinh tế
Hiến pháp 1992
Sửa đổi
Abstract: Chế độ kinh tế là một chương quan trọng trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) gồm 15 điều (từ Điều 15 đến Điều 29). So với các quy định tương ứng trong Chương Chế độ kinh tế của Hiến pháp năm 1980, các nội dung trong Chương Chế độ kinh tế của Hiến pháp hiện hành có giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử to lớn. Sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, của định hướng xây dựng và phát triển toàn diện đất nước trong giai đoạn mới, yêu cầu sửa đổi Hiến pháp để bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 trở nên rất cần thiết. Bài viết này đưa ra một số ý kiến góp ý về Chương III Chế độ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.
Issue Date: 2013-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 189 tháng 3 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTPT.189.3.13.Y kien_che do kinh te_du thao_HP 1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 328,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.