Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67778
Title: Hoàn thiện điều kiện đảm bảo thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Chương trình mục tiêu quốc gia
Xây dựng nông thôn mới
Nhóm điều kiện về thể chế
Nhóm điều kiện về nguồn lực
Nhóm điều kiện về tổ chức thực hiện
Nhóm điều kiện về hệ thống công cụ quản lý cấp xã
Abstract: Bài viết trình bày các điều kiện thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực trạng các điều kiện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình; kiến nghị giải pháp hoàn thiện các điều kiện cơ bản thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Issue Date: 2015-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 219 tháng 9 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.