Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67802
Title: Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN +3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng
Authors: Nguyễn Cẩm Nhung
Keywords: Hợp tác tài chính tiền tệ
CMIM
AMRO
ASEAN+3
Abstract: Bài viết trình bày nội dung cam kết và thực trạng tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3; triển vọng đối với hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3; các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước thực tiễn hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 222 tháng 12 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.