Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67807
Title: Tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+
Authors: Lê Hồ An Châu
Keywords: Vốn đệm
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Tính chất ngược chu kỳ
Bất ổn tài chính
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm; phương pháp nghiên cứu và dữ liệu; kết quả nghiên cứu; kết luận và hàm ý chính sách của tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+ .
Issue Date: 2015-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 222 tháng 12 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.