Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67966
Title: Những vấn đề thực tiễn khi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Authors: Thanh Ngọc
Keywords: Vấn đề thực tiễn
Tiếp xúc cử tri
Vận động bầu cử
Abstract: Theo Điều 59, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hiện hành thì “Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu”. Năm nay, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2021, thì chậm nhất là ngày 3-5-2021, tất cả các khu vực bỏ phiếu trong cả nước phải niêm yết xong danh sách những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
Issue Date: 2021-04-17
Type: Bài trích
Extent: 06 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.