Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68065
Title: Điều hành chính sách tài chính - tiền tệ chặt chẽ nhằm ổn định nền kinh tế
Authors: Nguyễn Đắc Hưng
Keywords: Điều hành chính sách tài chính
Chính sách tài chính - tiền tệ
Ổn định nền kinh tế
Kinh tế
Abstract: Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, bởi vậy mọi biến động của kinh tế thế giới và khu vực đều có tác động tức thời đến kinh tế Việt Nam. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2018-11-27
Type: Bài trích
Extent: 07 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.