Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68110
Title: Giá trị liên kết cộng đồng - Sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
Authors: Mai Hải Oanh
Keywords: Giá trị liên kết cộng đồng
Sức mạnh của dân tộc Việt Nam
Việt Nam
Truyền thống
Hiện đại
Abstract: Trong lịch sử, liên kết cộng đồng thể hiện rõ qua tinh thần đoàn kết để bám trụ trước thiên nhiên, đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai. Khi đất nước hòa bình, liên kết cộng đồng thể hiện trong hành động chung tay để xây dựng Tổ quốc và liên kết cộng đồng để trở thành giá trị cao đẹp của dân tộc ta, làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
Issue Date: 2018-09-07
Type: Bài trích
Extent: 06 trang; pdf.
Method: https://www.tapchicongsan.org.vn/
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.