Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68336
Title: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động tại Việt Nam
Authors: Lê Quang Minh
Keywords: Dịch Covid-19
Việc làm
Tiền lương
Thu nhập
Người lao động
Việt Nam
Abstract: Đại dịch Covid 19 đã làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm; làm giảm tiền lương, thu nhập của người lao động tại Việt Nam. Các đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất là lao động có trình độ thấp, lao động lớn tuổi, lao động nữ, lao động ở khu vực thành thị, lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, lao động trong ngành dịch vụ.Chính phủ càn đồng hành với doanh nghiệp để hạn chế tác động của đại dịch Covid 19 tới tiền lương, thu nhập của người lao động.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.