Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68337
Title: Ảnh hưởng của tôn giáo đến thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên
Authors: Bùi Thị Vân Anh
Keywords: Ảnh hưởng
Tôn giáo
Xã hội truyền thống
Dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Abstract: Những năm gần đây, một số tôn giáo phát triển mạnh ở Tây Nguyên và thu hút một bộ phận lớn đồng bào dân tộc thiếu số tin theo. Sự có mặt của tôn giáo đã ảnh hưởng nhiều mặt của đời sống đồng bào, trong đó có thiết chế xã hội truyền thống. Bài viết tập trung làm rõ những ảnh hưởng của tôn giáo đến thiết chế xã hội dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên và đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thiết chế ấy trước những ảnh hưởng không thuận chiều của tôn giáo.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.