Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68843
Title: Duy trì hay bãi bỏ loại hình bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với mô tô, xe máy?
Authors: Lê Minh
Keywords: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Mô tô
Xe máy
Xử lý tai nạn
Phí bảo hiểm xe máy
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Bộ Tài chính
Tai nạn
Abstract: Trên thực tế, việc chi hoa hồng cao cho đại lý, khâu bán qua loa và thiếu chủ động trong xử lý tai nạn nên tỷ lệ bồi thường trên doanh thu phí bảo hiểm xe máy bắt buộc chỉ chiếm 6%.
Issue Date: 2020-05-25
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.