Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69102
Title: Đổi mới, hoàn thiện chính sách cán bộ - động lực xây dựng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao trong quân đội nhân dân hiện nay
Authors: Nguyễn Đình Ồ
Keywords: Nguồn nhân lực chất lượng cao
Chính sách cán bộ
Nguồn nhân lực
Khoa học xã hội và nhân văn
Quân đội Nhân dân
Abstract: Xây dựng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao trong quân đội, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bào vệ Tổ quốc trong tình hình mói là tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực hiện nay. Bài viết tập trung phân tích các biện pháp cơ bản để thực hiện, bao gồm: hoàn thiện chính sách quy hoạch, tuyển chọn tạo nguồn; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng,quản lý, sử dụng; nghiên cứu ban hành chính sách đãi ngộ đặc thù đối với nhân lực khoa học xã hội và nhân văn chất lượng cao.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 311 tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.21.Xay dung nguon nhan luc_khoa hoc xa hoi_Quan doi nhan dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.